Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

somebodytolove
somebodytolove
7420 88c8 500
Reposted fromoll oll
somebodytolove
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaoll oll
somebodytolove
8466 0495 500
Reposted fromexistential existential viaoll oll
somebodytolove
5307 88c8 500
Reposted fromverronique verronique viafine-arts fine-arts
somebodytolove
5585 4fa2 500
Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor
somebodytolove
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viacharlottea charlottea

July 21 2017

somebodytolove
somebodytolove
somebodytolove
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viamicomomicuando micomomicuando
somebodytolove
Pod koniec liceum postanowiłem, że będę mówił tylko połowę tego, co myślę. Nie pamiętam już jaka była przyczyna, ale wprowadzałem to w życie przez kilka lat. Aż pewnego dnia odkryłem, że stałem się człowiekiem, który potrafi powiedzieć tylko połowę tego, co czuje.
— Haruki Murakami "Słuchaj pieśni wiatru"
9961 a5b6 500
Reposted frominculubum inculubum viaoll oll
somebodytolove
1134 3ed3
Reposted frompapaj papaj viaoll oll
somebodytolove
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique viaoll oll
somebodytolove
2367 909f 500
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viaoll oll
somebodytolove
8610 01c4
Reposted fromels els viaoll oll
somebodytolove
Reposted fromfelicka felicka viaoll oll
somebodytolove
7756 5989 500
Reposted fromkyte kyte viaoll oll
somebodytolove
Reposted frombeinthe beinthe viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl