Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

9237 3b8e 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaoll oll
somebodytolove
1699 d8d9
Reposted fromtfu tfu viaoll oll

June 21 2017

5511 69f6
Reposted fromidiod idiod viaarjusiur arjusiur
1535 587d 500
somebodytolove
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viasatyra satyra
somebodytolove
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
somebodytolove
I observe life
more than
I live it.
Jayme K
(via wordsnquotes)
somebodytolove
2384 650e
nothing lasts forever
somebodytolove
somebodytolove
somebodytolove
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
somebodytolove
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasatyra satyra
somebodytolove
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viasatyra satyra
somebodytolove
somebodytolove
8394 23e4 500
placek z sadu.
somebodytolove
somebodytolove
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
somebodytolove
8661 6653 500

hirxeth:

Little Miss Sunshine (2006) dir. Jonathan Dayton and Valerie Faris

Reposted fromvronk vronk viailovemovies ilovemovies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl