Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2018

somebodytolove
2454 5980 500
Reposted fromxanth xanth viaprincess-carolyn princess-carolyn
somebodytolove
3590 f4da 500
somebodytolove
7572 12cb 500
Reposted fromtfu tfu viaspalonyteatr spalonyteatr
somebodytolove
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym
somebodytolove
somebodytolove
Młodość jest potwornie ciężkim przypadkiem i chyba nie ma nikogo, kto by z tego wyszedł bez powikłań.
— Agnieszka Osiecka "Szpetni czterdziestoletni"
somebodytolove
somebodytolove
8315 e58c
somebodytolove
1057 33e9 500
somebodytolove

September 21 2018

somebodytolove
9394 719f 500
somebodytolove
6634 2750 500
6490 c534
somebodytolove
somebodytolove
somebodytolove
somebodytolove
0504 4c03
Reposted fromzciach zciach viaprincess-carolyn princess-carolyn
somebodytolove
2677 9b71
somebodytolove

W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl