Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

somebodytolove
8116 5028 500
Reposted frompunisher punisher viaoll oll

February 11 2019

somebodytolove
0065 c907
Reposted fromchocoway chocoway viabeltane beltane
somebodytolove
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
somebodytolove
somebodytolove
2927 b20d
Reposted fromtichga tichga viafrique frique
somebodytolove
7039 51bf 500
Reposted frommangoe mangoe viafrique frique
somebodytolove
5170 77b0 500
Reposted fromvanite vanite viagabor gabor
somebodytolove
Reposted frombluuu bluuu viaMezame Mezame
somebodytolove
somebodytolove
1041 4018
Reposted frombabyface babyface viaeffic effic
somebodytolove
3513 c9c9 500
if that ain't me
Reposted fromshampain shampain viabarock barock
6490 32a7
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vianadelle nadelle
somebodytolove
1848 1728 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBucefal Bucefal
somebodytolove
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaeffic effic
somebodytolove
5356 12df 500
Reposted fromtfu tfu viaSturmUndDrang SturmUndDrang
somebodytolove
1198 68eb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasapnai sapnai
somebodytolove
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viatransfuzja- transfuzja-
0292 1f4c 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viasleeplessy sleeplessy
somebodytolove
3511 324d 500
Reposted fromteijakool teijakool viacornymistick cornymistick
somebodytolove
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagabrielle gabrielle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl